Investiční odbor je umístěn v budově radnice, náměstí Svobody 320, ve II. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:
Městský úřad Pacov
investiční odbor
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

 

Telefon: 565 455 165
Fax: 565 455 155
E-mail: investice@mestopacov.cz

 

Úřední hodiny:

Den Od–do
Pondělí a středa 8.00–11.30, 12.30–17.00
Úterý a pátek 8.00–11.30, 12.30–14.00

 

Činnost odboru:

 • podílí se na tvorbě kapitálového rozpočtu města
 • zajišťuje přípravu stavebních investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu od jejich zadání až po nabytí právní moci stavebního povolení
 • zajišťování komplexní realizace investičních, případně neinvestičních záměrů města v oblasti výstavbyzajištění veřejných soutěží dle platných právních předpisů
 • uzavírání smluv, zajišťování podkladů pro vydání správních rozhodnutí
 • provádění technického dohledu při realizaci staveb
 • provádění průběžné kontroly financování staveb
 • přejímání staveb a předávání do užívání
 • sledování stavu čerpání finančních prostředků investičních akcí a zpracovávání průběžného a závěrečného hodnocení
 • zajišťování dotací z fondů EU, státního rozpočtu, státních a jiných fondů a grantů
 • výhled možností žádostí o dotaci v návaznosti na přípravu rozpočtu města
 • připomínkování závazných dokumentů ( např. ROP, vyhlášky apod.)
 • vedení statistik zpracovaných žádostí
 • tvorba strategického plánu rozvoje města a integrovaného plánu rozvoje města
 • zajišťování dílčích úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje, poskytování nezbytné součinnosti při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů územního obce
 • příprava podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva města
 • zabezpečení proplácení příspěvků po splnění všech podmínek
 • prověřování a zpracování podkladů pro rozhodnutí rady města
 • zajišťování agendy Programu obnovy venkova pro obce ve správním obvodu
 • zpracování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na opravy objektů v MPZ Pacov a vesnické památkové zóně Zhoř
 • evidence a vyřizování žádostí o pronájem a prodej pozemků a bytových a nebytových prostor, které jsou v majetku města
 • organizace výběrových řízení na prodej a pronájem pozemků a bytových a nebytových prostor
 • evidence a vyřizování žádostí o prodej bytových a nebytových jednotek
 • evidence a vyřizování žádostí o pronájem vodních ploch ve vlastnictví města
 • vydání stanovisek k dotčení pozemků a staveb ve vlastnictví města výstavbou
 • provádění majetkoprávního vypořádání pro investiční výstavbu města
 • provádění převodů dle zákona o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • provádění převodů dle zákona o podmínkách převodu zeměd. a lesních pozemků z vlastnictví státu
 • zajišťuje správu nemovitostí a správu movitých věcí umístěných mimo budovy městského úřadu včetně revizí a kontrol
 • zajišťování sepisování kupních, nájemních a jiných smluv týkajících se nemovitého a movitého majetku města
 • zajišťování revizí nemovitého i movitého majetku města
 • zajišťování údržby veřejných ploch – dohled, zadávání (zeleň, stromy, sníh, úklid apod.)
 • zajišťování provozu veřejných záchodků
 • zajišťování dokladů k pozemkům a stavbám ve vlastnictví města
 • zaevidování veškerého nemovitého a movitého majetku města včetně příslušných listin a provádění změn souvisejících s evidencí majetku
 • zpracovávání inventurních soupisů
 • komplexní správa, údržba a rozvoj počítačové sítě
 • implementace a provoz komplexního informačního systému
 • provoz a rozvoj komunikačních technologií města
 • pořizování, údržba a opravy parku výpočetní techniky včetně tiskáren
 • implementace a rozvoj technologií na bázi intranetu
 • rozvoj a provoz aplikací GIS
 • správa a rozvoj slaboproudých technologií města (zabezpečovací technika, docházkový systém, telekomunikace)
 • podpora většiny procesů města na bázi výpočetní techniky
 • vedoucí odboru zastupuje město při správních řízeních vedených dle stavebního zákona a souvisejících předpisů

 

Share Button