Odbor dopravy je umístěn v budově zámku, náměstí Svobody 1, ve III. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:

Městský úřad Pacov
Odbor výstavby
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

 

Telefon: 565 455 125, 565 455 126, 565 455 128
Fax: 565 455 133
E-mail: stavurad@mestopacov.cz

 

Úřední hodiny:

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Úterý není úřední den není úřední den
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek není úřední den není úřední den
Pátek není úřední den není úřední den

Činnost odboru:

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.183/2006 Sb.(dále jen SZ), dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění),
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu, vede zjednodušené úz. řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 SZ,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na
 • využití území dle § 78 SZ, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav dle § 116 SZ,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu, v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1 SZ) bez předchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ na úseku stavebního řádu,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené ohlášením a povolením staveb, terénních prací a zařízení,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vydává souhlas příp. provádí řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • řeší správní delikty proti stavebnímu zákonu (§§178 – 183 SZ),
 • řeší přestupky dle §§ 38 a 41 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
 • řeší stížnosti související se stavebním zákonem,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené s rozhodováním v území dle §§ 76 – 102 SZ,
 • komplexně vykonává činnosti úřadu územního plánování dle § 6 zákona č.183/2006 Sb. na úseku územního plánování (pořizuje územní a regulační plány, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu, pořizuje změny územních plánů, je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního plánování …)
 • na žádost obcí zajišťuje pořizování územních plánů, včetně pořizování změn územních plánů a vymezení zastavěného území obce, kde není schválen územní plán obce
 • zpracovává agendy týkající se projednávání územního plánu města Pacov a metodicky řídí, sleduje a ovlivňuje udržitelný rozvoj ve správním území obce, včetně zajišťování ochrany a rozvoje hodnot území,
 • vede přehledy o územních plánech za území pověřené obce s rozšířenou působností a zajišťuje
 • veřejné projednávání rozvojových materiálů a dokumentů,
 • vyjadřuje se k záměrům investorů ve vztahu k platnému územnímu plánu města.

 

Územní plánování:

Odbor výstavby Městského úřadu v Pacově vykonává státní správu v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Vydává uzemní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně způsobu užívání, povolení odstranění stavby, nařízení odstranění stavby, ohlášení drobných staveb, ohlášení stavebních úprav, ohlášení udržovacích prací, povolování změn staveb a udržovacích prací, povoluje terénní úpravy, práce a zařízení, ukládá pokuty, provádí vyvlastňovací řízení, nařizuje neodkladné zabezpečovací práce vlastníku stavby nebo stavební firmě a vykonává státní stavební dohled.

 

Důležité informace:

Správní poplatky odboru výstavby
Projednání Územních plánů

 

Správní obvod finančního odboru je shodný s obvodem města Pacov jako obce s rozšířenou působností a je vymezen územím těchto obcí:

 • Bratřice – Bratřice, Cetule
 • Buřenice – Babice, Buřenice, Kyjov
 • Cetoraz
 • Čáslavsko – Čáslavsko, Jelenov, Kopaniny, Skočidolovice, Štědrovice
 • Dobrá Voda u Pacova
 • Důl – Důl, Nová Ves,
 • Kámen – Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr
 • Lesná
 • Lukavec – Bezděkov, Lukavec, Týmova Ves,
 • Mezilesí – Holýšov, Mezilesí, Zelená Ves,
 • Obrataň – Bezděčín, Hrobská Zahrádka, Moudrov, Obrataň, Sudkův Důl, Šimpach, Údolí, Vintířov
 • Pacov – Bedřichov, Jetřichovec, Pacov, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř
 • Pošná – Nesvačily, Pošná, Proseč, Zahrádka
 • Salačova Lhota – Malá Černá, Salačova Lhota, Velká Černá
 • Samšín – Přáslavice, Samšín
 • Těchobuz
 • Útěchovice pod Stražištěm
 • Velká Chyška
 • Věžná – Brná, Věžná,
 • Vyklantice – Kateřinky, Nové Vyklantice, Nový Smrdov, Petrovsko, Staré Vyklantice, Starý Smrdov,
 • Vysoká Lhota
 • Zhořec
 • Zlátenka
Share Button