Zastupitelstvo města Pacov se na svém zasedání dne 18.6.2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), § 10 písm d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů, kouření a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejně přístupných dětských hřištích uvedených v čl. 2 této vyhlášky. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejných prostranstvích uvedených v čl. 3 této vyhlášky.
 2. Konzumací alkoholických nápojů se pro účely této vyhlášky rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejně přístupných dětských hřištích uvedených v čl. 2 této vyhlášky nebo na veřejných prostranstvích uvedených v čl. 3 této vyhlášky.

Čl. 2 Vymezení veřejně přístupných dětských hřišť

 1. Vymezení veřejně přístupných dětských hřišť, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, kouření a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku:
 • Pacov, Karmelitánská ulice – ostatní plocha par.č. 81/2, 87/1, 87/4, 87/5, 87/6 v k.ú. Pacov Pacov,
 • Barvířská ulice – ostatní plocha par.č. 402/26 v k.ú. Pacov
 • Pacov, Za Branou – ostatní plocha par.č. 895/23 v k.ú. Pacov, část vyznačená v příloze č. 1 této vyhlášky
 • Pacov, Myslíkova ulice – ostatní plocha par.č. 114/1 v k.ú. Pacov, část vyznačená v příloze č. 2 této vyhlášky
 • Pacov, Sídliště Míru – ostatní plocha par.č. 2055/1 v k.ú. Pacov, část vyznačená v příloze č. 3 této vyhlášky
 • Pacov, Nádražní ulice – ostatní plocha par.č. 2109/7 v k.ú. Pacov, část vyznačená v příloze č. 4 této vyhlášky
 • Pacov, Bedřichov – ostatní plocha par.č. 141/27 v k.ú. Bedřichov u Zhořce, část vyznačená v příloze č. 5 této vyhlášky
 • Pacov, Jetřichovec – ostatní plocha par.č. 1532/26, 1620, zahrada par.č. 94/2 v k.ú. Jetřichovec, část vyznačená v příloze č. 6 této vyhlášky
 • Pacov, Roučkovice – ostatní plocha par.č. 1026/1 v k.ú. Roučkovice, část vyznačená v příloze č. 7 této vyhlášky
 • Pacov, Zhoř – ostatní plocha par.č. 853/1 v k.ú. Zhoř u Pacova, část vyznačená v příloze č. 8 této vyhlášky

Čl. 3 Vymezení veřejných prostranství
Vymezení veřejných prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku:

 • Pacov, Základní škola, Náměstí Svobody 321 – zastavěná plocha a nádvoří st. 368/1, st. 368/2, st. 363, st. 361, st. 365, ostatní plocha část par.č. 2567/22 v k.ú. Pacov – vyznačeno v příloze č. 9 této vyhlášky
 • Pacov, Základní škola, Za Branou 1184 – zastavěná plocha a nádvoří st. 847, st. 2442, ostatní plocha par.č. 895/15, 895/33 v k.ú. Pacov
 • Pacov, Základní škola, Nádražní 373 – zahrada par.č. 2031/1, ostatní plocha par.č. 2031/2 v k.ú. Pacov
 • Pacov, Mateřská škola, Jatecká 571 – zastavěná plocha a nádvoří st. 683 v k.ú. Pacov
 • Pacov, Mateřská škola, Za Branou 870 – ostatní plocha par.č. 895/1 v k.ú. Pacov

Čl. 4 Závěrečná ustanovení
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. července 2014.

 

PŘÍLOHY (formát JPG):

 

Bc. Lukáš Vlček, DiS., starosta

Tomáš Kocour, místostarosta

Share Button