V souvislosti s úkony dle živnostenského zákona jsou vybírány tyto správní poplatky:

Živnostenská oprávnění

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti – 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi – 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost – 20 Kč za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Nahlédnutí do živnostenského rejstříku
Za nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku – 20 Kč za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

Opisy, výpisy, stejnopisy, kopie, sdělení

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

 • 50 Kč za každou i započatou stránku
 • 40 Kč na technickém nosiči dat
 • 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

Poznámky:
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydané stránka formátu A4 a menší.

 

Veškeré správní poplatky vybírané Městským úřadem Pacov, obecním živnostenským úřadem lze zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem.

Žádný ze správních poplatků se neplatí kolkovými známkami.

Share Button