Podnikatel může živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti

  • Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
  • Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

V oznámení o přerušení provozování živnosti je nutné vždy uvést datum do kdy bude provozování živnosti přerušeno, doba přerušení však není nijak omezena a může být i delší než 10 let.

Provozování živnosti lze přerušit i opakovaně.

Oznámení o přerušení provozování živnosti i oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby na kterou bylo provozování živnosti přerušeno lze podat u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu.

Na základě oznámení o přerušení provozování živnosti nebo oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby na kterou bylo provozování živnosti přerušeno živnostenský úřad zapíše uvedené skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Přerušení provozování živnosti je elektronicky oznámeno příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Oznámení o přerušení provozování živnosti

Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

Za oznámení o přerušení provozování živnosti ani za oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby na kterou bylo provozování živnosti přerušeno se správní poplatek neplatí.

Share Button