Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele podává

  • právnická osoba která má na území České republiky sídlo obecnímu úřadu obce z rozšířenou působností příslušnému podle místa svého sídla
  • právnická osoba která nemá na území České republiky sídlo obecnímu úřadu obce z rozšířenou působností příslušnému podle místa podnikání

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele právnická osoba uvede

  • název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
  • u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v předchozím bodě
  • v jakém zaměření zemědělské výroby bude zemědělská výroba provozována tj. uvedení v jakém z následujících zaměření bude zemědělská výroba provozována

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 12),

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese 4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

  • identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno,
  • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
  • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.

 

Právnická osoba – žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Za zápis zemědělského podnikatele do evidence se platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Pacov

4i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Share Button