Obecní živnostenské úřady vydávají výpisy že živnostenského rejstříku týkající se zápisu všech osob kterým bylo vydáno živnostenské oprávnění tj.

  • fyzické osoby bez ohledu na adresu trvalého pobytu
  • právnické osoby bez ohledu sídlo

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě každému

  • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje, ale vždy bez přehledu o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a bez rodných čísel
  • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu ale vždy bez přehledu o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a bez rodných čísel
  • potvrzení o určitém zápisu
  • potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

Správní poplatek za vydání výpisu, částečného výpisu nebo potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není činí 20 Kč za každou i započatou stránku formátu A4 výpisu je splatný před vydáním výpisu žadateli.

 

Výpis ze živnostenského rejstříku lze získat i prostřednictvím CZECH POINTu.

Do živnostenského rejstříku se dle § 60 živnostenského zákona zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy,

b) předmět podnikání,

c) druh živnosti,

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4,,

e) doba platnosti živnostenského oprávnění,

f) datum vzniku živnostenského oprávnění,

g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

h) datum zániku živnostenského oprávnění,

i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,

j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,

k) vstup právnické osoby do likvidace,

l) překážky provozování živnosti podle § 8,

m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,

n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4],

o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,

p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),

q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2.,

S výjimkou přehledu o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, a rodných čísel je živnostenských rejstřík veřejným seznamem.

Share Button