Dopravci, kteří provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu

  • autobusy
  • tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel

jsou povinni dle § 4a zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů do 31.července 2011 prokázat, že splňují podmínku finanční způsobilosti.

 

Způsob prokazování finanční způsobilosti upravuje vyhláška 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem ve znění pozdějších předpisů.

Dopravci, fyzické osoby s bydlištěm-trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území kraje Vysočina splnění podmínky finanční způsobilosti dokládají odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Adresa:
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Umístění:
Areál Krajského úřadu, budova C, III. patro

Telefon:
564 602 111, 564 602 290

http:www.kr-vysocina.cz

Tiskopis žádosti je možno vyzvednout:

  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
  • Městský úřad Pacov, obecní živnostenský úřad
  • http:www.kr-vysocina.cz (odkaz krajský úřad, dokumenty odborů krajského úřadu, odbor dopravy a silničního hospodářství, formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství)

Splní-li dopravce podmínku finanční způsobilosti vydá mu odbor dopravy a silničního hospodářství ve dvojím vyhotovení písemné potvrzení, z nichž jedno by měl dopravce zaslat obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému dle svého bydliště-trvalého pobytu nebo sídla.

Nesplní-li dopravce podmínku finanční způsobilosti změní živnostenský úřad podmínky týkající se provozování koncesované živností tak, že dopravce bude moci provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční motorovou dopravu nákladní pouze vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti (nebude moci provozovat silniční motorovou dopravu autobusy, tahači nebo nákladními automobily s celkovou hmotností nad 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel).

 

Share Button