Tel.: 565 455 128
E-mail: machacek@mestopacov.cz
Fax: 565 455 133

Kancelář:
Budova zámku – Náměstí Svobody 1, Pacov – III. nadzemní podlaží dveře, 3.10

Pracovní náplň:

 • Vydává územní rozhodnutí /rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně stavby a o změněn stavby na využití území, rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu/
 • Vydává souhlasy s ohlášením jednoduchých staveb,terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • Vydává rozhodnutím stavební povolení v kompetenci obecního stavebního úřadu
 • Vydává souhlasy ke změně v účelu užívání stavby , vydává povolení nebo nařízení k odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení
 • Vydává kolaudační souhlasy na stavby včetně změn v užívání staveb
 • Vydává povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení popřípadě nařízení k odstranění
 • Vykonává statní dozor, kontrolní prohlídky staveb a nařizuje neodkladné odstranění stavby, nařizuje zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržby staveb a vyklizení staveb
 • Projednává a vydává rozhodování o ukládání pokut za přestupky proti stavebnímu řádu a vydává rozhodnutí o správních deliktech proti stavebnímu řádu,včetně provádění řízení o vybírání a vymáhání pokut
 • Provádí vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o vyvlastnění pozemků a staveb jakožto vyvlastňovací úřad v rozsahu působnosti města s rozšířenou pravomocí
 • Zpracovává podklady pro statistická hlášení ČSÚ v kompetenci obecného stavebního úřadu
 • Spolupracuje a podává metodickou pomoc zástupcům samosprávných celků při výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
 • Projednává a rozhoduje o vstupech na cizí pozemky a stavby, vydává opatření na sousedních pozemcích a stavbách dle stavebního zákona, projednává a rozhoduje o občanskou-právních a jiných námitkách v rozsahu pravomoci stavebního řadu
 • Zajišťuje podklady pro evidenci a archivací písemností stavebního řádu v rámci správního řízení k předání do městského archivu odboru vnitřních věcí
 • Projednává a vyřizuje stížnosti a podněty občanů na úseku stavebního řádu
 • Poskytuje informace vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města na úseku stavebního řádu, poskytuje odborné rady a konzultace orgánům samosprávy,
 • Zabezpečuje výkon státní správy za správní obvod Městského úřadu Pacov v působnosti obecného stavebního úřadu, který je vymezen katastrálním územím Pacov pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající.
Share Button