Veškeré správní poplatky vybírané Městským úřadem Pacov, odborem vnitřních věcí lze zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem. Žádný z poplatků se neplatí kolkovými známkami.

 

Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů

Za nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listiny

 • 20 Kč za každou matriční událost

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

 • 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

Osvobození:

 1. Od poplatku za nahlédnutí do matriky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31.12.1949.
 2. Od poplatku za ohlášení změny místa trvalého pobytu jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Předmětem poplatku není:
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a archivech měst.

 

Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení, státní občanství

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin

 • 50 Kč za každou i započatou stránku
 • 40 Kč na přinesené disketě,
 • 80 Kč na přineseném CD nebo ZIP,
 • 15 Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Osvobození:

 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
 2. Od poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. Od poplatku podle je osvobozeny vydání listiny potřebné kní zákona 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. a k provedení zákona č. 170/2002 o válečných veteránech.

Předmětem poplatku není:
Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatku, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo ji jednou obdržel od správního úřadu. Vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního této položky.

Poznámky:
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydané stránka formátu A4 a menší. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %.

 

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

 • 30 Kč za každou i započatou stránku

Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech.
 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Předmětem poplatku není:
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Poznámky:

 1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
 2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
 3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

 

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

 • za každý podpis nebo otisk razítka 30 Kč

 

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině

 • 100 Kč

Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech.
 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 3. Od poplatku jsou osvobození občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Poznámka:
Srávní orgán vybere poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

 

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli

 • 20 Kč

Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.

Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
 2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.

 

 Vydání povolení změny

 • příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení 100 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč

Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce o nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky:

 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jedenpoplatek.
 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
 3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

 

Manželství

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000,-
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000,-
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč 1 000,-
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem Kč 500,-

Poznámky:
1. Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

 • 500 Kč

 

Náhradní doklady, občanské průkazy

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

 • 100 Kč

Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

 • 100 Kč

Předmětem poplatku není:
Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změny povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na 25,- Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.

Poznámky:

 1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
 2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštních právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

 

Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky, registrace námořnické knížky

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat

 • 100 Kč občanům mladším 15 let
 • 600 Kč občanům starším 15 let

 Vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny

 • 1 000 Kč občanům mladším 15 let
 • 1 500 Kč občanům starším 15 let

Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let

Předmětem poplatku není:
Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

 

Share Button