Matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny a zplnomocněným zástupcům po vyplnění Žádosti o vystavení matričního dokladu pro použití v cizině a předložení:

  • občanského průkazu (popř. cestovního pasu)
  • matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu
  • popř. plné moci

Správní poplatek za matriční doklad činí 100 Kč, za vysvedčení o právní způsobilosti 500 Kč a je splatný v hotovosti před vydáním dokladu. V nesmluvních státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením.

Share Button